GDPR Pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Neználek, z.s., jakožto správce osobních údajů tímto informuje, že veškeré osobní údaje zpracovává a chrání dle Všeobecného nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a další platnou legislativou.

Správce osobních údajů

Neználek, z.s.
Lihovarská 2404/12a
190 00 Praha 9
IČ 09491945
kterého je možné kontaktovat na e-mailové adrese info@skolickaneznalek.cz.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro jejich zpracování

Zpracováváme osobní údaje v následujícím rozsahu:

 • identifikační údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození a rodné číslo dítěte, jméno a příjmení zákonného zástupce
 • kontaktní údaje: adresa bydliště, telefon, e-mailová adresa
 • fotografie nebo video záznamy dětí, případně jejich rodičů ze společných aktivit
 • ekonomické údaje nutné pro vyúčtování a fakturaci, které mohou obsahovat osobní údaje dětí a rodičů

Právní důvody zpracování osobních údajů:

 • pro plnění smlouvy uzavřené mezi zákonným zástupcem dítěte a Neználek, z.s.
 • pro opatření přijatá před uzavřením smlouvy – předběžná přihláška, rezervační list
 • pro právní povinnosti plynoucí z příjmu dotace
 • pro účely oprávněných zájmů, konkrétně pro informace o činnostech a aktivitách, propagaci, obchodní a marketingová sdělení
 • pro evidenci dětí v docházkovém systému (povinnost ze zákona při čerpání dotace)
 • pro účetní a daňové účely
 • subjekt údajů – zákonný zástupce udělil Souhlas se zpracováním osobních údajů

Lhůty pro zpracování osobních údajů

osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovávány

 • po dobu nutnou k jejich dosažení
 • po dobu přímo stanovenou právními předpisy
 • po dobu, na kterou byl udělen souhlas se zpracováním osobních údajů

Po uplynutí těchto lhůt jsou osobní údaje zlikvidovány dle nařízení 2016/679.

Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány třetími stranami, a to zaměstnanci Neználek, z.s., orgány veřejné správy, zpracovateli zajišťujícími podpůrné služby (IT, účetní a právní služby, docházkový systém), dále poskytovateli dotace a administrativní správě dotace.

Poučení o právech

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů u Neználek, z.s., jakožto správce vašich osobních údajů a osobních údajů vašich dětí máte právo:

 • získat potvrzení, zda vaše osobní údaje či údaje vašich dětí zpracováváme a pokud ano, požadovat přístup k těmto údajům
 • na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů
 • na vymazání vašich osobních údajů v případech uvedených v článku 17 Nařízení 2016/679
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případech uvedených v článku 18 Nařízení 2016/679
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb
 • právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud obdržíme žádost dle výše uvedených práv, budeme vás informovat o přijatých opatřeních do jednoho měsíce. V určitých případech stanovených Nařízením nejsme povinni zcela nebo zčásti vaší žádosti vyhovět.

Kontaktní údaje

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na e-mailovou adresu info@skolickaneznalek.cz nebo telefonní číslo +420 722 044 174 .

V Praze, 1.2.2023